Przetargi

Białystok, dn. 12.06.2017r.

Zespół Szkół Mechanicznych
Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2
im. Św. Józefa w Białymstoku

Ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony najmu powierzchni 8 m² pod ustawienie 3 automatów samosprzedających.

Czytaj więcej...

Białystok, dn. 12.06.2017r.

Zespół Szkół Mechanicznych
Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2
im. Św. Józefa w Białymstoku

Ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 50m² z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego położonego w Białymstoku, przy ul. Broniewskiego 14 (Budynek A) wyposażonego w instalacje: elektryczną, C.O., wodno-kanalizacyjną.

Czytaj więcej...

Bez tytułu

Białystok, dn. 27.07.2016

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty
oraz Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i/lub wykluczone

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącego utwardzenia terenu wraz z budową nowego utwardzenia

Numer ogłoszenia: 128987 – 2016 w BZP

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

KOMPLEKS BUDOWNICTWO TOMASZ WĄDOŁOWSKI 15-521 ZAŚCIANKI,
UL. J. SOPLICY 7, NIP 9661835982

Uzasadnienie wyboru: Oferent spełnił warunki udziału w postępowaniu i uzyskał 100 pkt kryterium wyboru ofert, oferta jest zgodna w swojej treści z SIWZ. Wartość oferty nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącego utwardzenia terenu

wraz z budową nowego utwardzenia.
Numer ogłoszenia: 128987 - 2016; data zamieszczenia: 11.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Mechanicznych , ul. Broniewskiego 14, 15-959 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 6513479, faks 085 6512167.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mechaniak.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącego utwardzenia terenu wraz z budową nowego utwardzenia..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia prace obejmujące przebudowę istniejącego utwardzenia terenu wraz z budową nowego utwardzenia na działce o nr ewid. 418/2 Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa przy ul. Wł. Broniewskiego 14 w Białymstoku UWAGA: do wyceny zamówienia nie należy brać pod uwagę prac związanych z usunięciem obecnie występujacych płyt drogowych. W przedmiarze określonych w punkcie 1.2. Prace te zostaną wykonane własnymi siłami przed podpisaniem umowy. UWAGA: przetarg dotyczy wyłącznie ETAPU Nr 1. W dokumentach projektowych należy brać pod uwagę wyłącznie dane dotyczące ETAPU NR 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja projektowa, składająca z projektu, przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - załącznik nr 8 do SIWZ. Oferowane roboty budowlane muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, opisanym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia, i na warunkach zawartych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Wymagany minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane roboty i zabudowane materiały wynosi minimum 36 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy...

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.20.00-5, 45.11.12.00-0, 45.23.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 20.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu każdy wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 1 000,00 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie + referencje

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • oświadczenie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - gwarancja - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Dopuszcza się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: 1) zmiana terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i wymaga zgody obu Stron umowy; 2) zmiana warunków i sposobu odbioru robót jest możliwa wyłącznie za zgodą obu Stron umowy i nie może powodować zmiany terminu realizacji umowy; 3) zmniejszenie wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 umowy, jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach za zgodą obu Stron umowy; 4) zmiana warunków płatności jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i wymaga zgody obu Stron umowy; 5) zmiana zakresu robót (części zamówienia) powierzonych podwykonawcom, wymaga zgody obu Stron umowy; 6) zmiana podwykonawcy robót wskazanych w ofercie, jest możliwa pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na zatrudnienie nowego podwykonawcy; 7) w przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy; 8) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy; 9) dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, niepowodujące zmiany celu i istoty umowy, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy; 10) jeżeli w trakcie realizacji umowy zaistnieje konieczność dokonania uszczegółowienia, wykładni lub doprecyzowania poszczególnych zapisów umowy, niepowodujących zmiany celu i istoty umowy, dopuszcza się zmiany umowy w tym zakresie, przy czym wymaga to zgody obu Stron umowy; 11) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mechaniak.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Białystok, ul. Broniewskiego 14..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2016 godzina 09:00, miejsce: Białystok, ul. Broniewskiego 14. sekretariar.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Do pobrania

siwz

zalacznik nr 1 wzor formularza ofertowego

zalacznik nr 2 oswiadczenie art 22 pzp

zalacznik nr 3 oswiadczenie z art 24 pzp

zalacznik nr 4 oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej

zalacznik nr 5  wykaz wykonanych robot

zalacznik nr 6 zobowiazanie

zalacznik nr 7 wzor umowy

zalacznik nr 8 - dokumnetacja projektowa - rys._1

zalacznik nr 8 - dokumentacja projektowa - rys._2

zalacznik nr 8 - dokumentacja projektowa - rys._3

zalacznik nr 8 - dokumentacja projektowa - rys._4

zalacznik nr 8 - dokumentacja projektowa - rys._5

zalacznik nr 8 - dokumentacja projektowa - rys._6.1

zalacznik nr 8 - dokumentacja projektowa - rys._6.2

zalacznik nr 8 - dokumentacja projektowa - rys._6.3

zalacznik nr 8 - dokumentacja projektowa - rys._6.4

zalacznik nr 8 - dokumentacja projektowa - rys._6.5

zalacznik nr 8 - dokumentacja projektowa - rys._6.6

zalacznik nr 8 - dokumentacja projektowa - rys._6.7

zalacznik nr 8 - dokumentacja projektowa - specyfikacja - spis tresci

zalacznik nr 8 - dokumentacja projektowa - specyfikacja - tresc

zalacznik nr 8 - dokumentacja projektowa -_projekt

zalacznik nr 8 - dokumentacja projektowa -2 specyfikacja - tresc

zalczanik nr 8 - przedmiar