Etapy organizacyjne szkoły od 1921 
Otwarcie / Rok szkolny Nazwa szkoły - cykl kształcenia Wydziały / Specjalności
1 IX 1921

Miejska (a od 28 IX 1921 Państwowa) Szkoła Rzemieślniczo - Przemysłowa - cykl 3-letni

 • mechaniczny
 • stolarski
1 IX 1925 Państwowa Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa - cykl 3-letni
 • obróbka skrawaniem
 • obróbka cieplna
 • obróbka ręczna
 • wydział stolarski:
   stolarka budowlana
   stolarka meblowa
   modelarnia wydziałowa
 • wydział włókienniczy:
   dział produkcji ręcznej
   dział krosien mechanicznych
 • Wydział włókienniczy zlikwidowano w 1935 r.
1 IX 1936 Gimnazjum Mechaniczne - cykl 3-letni
 • budowa maszyn
 • budowa obrabiarek
Gimnazjum Stolarskie
 • stolarka meblowa
Państwowa Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa
Klasy wygasające do 1938 r.
 
II dekada stycznia 1940 Mechaniczeskoje Tiechnikum Biełostockoj Dorogi - cykl 4-letni
Fabryczno-Zawodskoje Uczyliszcze - przygotowujące dorosłych do pracy na kolei - cykl 2-letni
 • wydział metalowy
 • wydział drzewny
15 I 1945 Gimnazjum Mechaniczne - cykl 4-leti
 • budowa maszyn
 • budowa obrabiarek
 • produkcja narzędzi
Gimnazjum Stolarskie
 • stolarka meblowa
1 IX 1948

Liceum Mechaniczne I stopnia - 3-letnie

 • budowa maszyn
 • budowa obrabiarek
 • produkcja narzędzi
Liceum Mechaniczne II stopnia - 2-letnie

Liceum Przemysłu Drzewnego I stopnia - 3-letnie

 • stolarka meblowa

Gimnazjum Mechaniczne i Stolarskie

Klasy wygasające

1 IX 1950

Państwowe Technikum Mechaniczne - 4-letnie

 • budowa maszyn
 • budowa obrabiarek
 • produkcja narzędzi

Liceum Mechaniczne I stopnia - 3-letnie

Klasy wygasające

1 IX 1952

Technikum Mechaniczne dla Młodocianych - 4-letnie (od 1 IX 1956 r. 5-letnie)

 • budowa maszyn
 • budowa obrabiarek
 • produkcja narzędzi
  (od 1953r. obróbka skrawaniem - remont obrabiarek)

Liceum (od 1 IX 1959 r.)
Technikum Mechaniczne dla Pracujących

1 IX 1960

Technikum Mechaniczne - 5-letnie

 • obróbka skrawaniem
 • budowa maszyn
 • budowa aparatury chemicznej
 • naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych
 • maszyny i urządzenia przemysłu mleczarskiego

Technikum Mechaniczne po Zasadniczej Szkole Zawodowej - 3-letnie

 • obróbka skrawaniem

1 IX 1966

Technikum Mechaniczne - 5-letnie
Technikum Mechaniczne - 3-letnie

 • naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych
 • obróbka skrawaniem

Rok szkolny 1970/71

Otwarcie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 - cykl 3-letni

 • tokarz
 • mechanik budowy maszyn

1 IX 1971

Policealne Studium Komunikacyjne - 2-letnie

 • ruch drogowy

Średnia Szkoła Zawodowa przygotowująca Robotników Kwalifikowanych - 2-letnia
przemianowana 12.XI.1971 na Liceum Mechaniczne

 • mechanik obróbki skrawaniem

1 IX 1972

Powołanie Zespołu Szkół Mechanicznych, w którego skład wchodziło: Technikum Mechaniczne 5-letnie

 • obróbka skrawaniem
 • mechanik budowy maszyn
 • maszyny i urządzenia przemysłu mleczarskiego
 • naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Technikum Mechaniczne po ZSZ - 3-letnie

 • obróbka skrawaniem

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 - 3-letnia
1 IX 1972 - 31 VIII 1976

 • mechanik budowy maszyn
 • tokarz

Liceum Zawodowe Mechaniczne - 4-letnie

 • mechanik obróbki skrawaniem
 • mechanik budowy maszyn

Policealne Studium Komunikacyjne na podbudowie liceum ogólnokształcącego - 2-letnie

 • ruch drogowy - do 1975 r.
 • budowa maszyn
 • naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

1 IX 1972

Technikum Mechaniczne dla Pracujących
Wydział Wieczorowy i Wydział Zaoczny - 3-letnie

 • obróbka skrawaniem
 • budowa maszyn
 • naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

1 IX1973-1975

Technikum dla Przodujących Robotników - 2-letnie

 • technik w przemyśle maszynowym

1 IX 1974

W skład ZSM włączono Technikum Mechaniczne dla Pracujących wraz z dwoma filiami: w Czarnej Białostockiej i w Kolnie (do 1974 r.)

 • obróbka skrawaniem
 • budowa maszyn
 • naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

1 IX 1978

Egzamin Eksternistyczny w zakresie Technikum Mechanicznego dla Pracujących

 • budowa maszyn

1 IX 1984

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letnia

 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • ślusarz narzędziowy

1 IX 1986
- 1990 r.

Studium Nauczycielskie Wychowania Fizycznego (pomaturalne) - 2-letnie

 • nauczyciel wychowania fizycznego

1985/1986
powstają
klasy
pierwsze

Technikum Mechaniczne na podbudowie SP

 • obróbka skrawaniem
 • budowa maszyn
 • naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa na podbudowie SP

 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • ślusarz narzędziowy

Policealne Studium Zawodowe

 • naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych

1 IX 1991

Do ZSM włączono dwie klasy trzecie Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Zawodowych Fabryki Przyrządów i Uchwytów "Bial"

 • operator obrabiarek skrawających

21 IV 1993

Zmiana nazwy Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 na: Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

 

Zmiana nazwy Technikum Mechanicznego dla Pracujących na: Technikum Mechaniczne dla Dorosłych

Zmiana nazwy Technikum Mechanicznego - Wydział Zaoczny na: Technikum Mechaniczne dla Dorosłych Zaoczne

W skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku wchodzą:

 1. Technikum Mechaniczne
 2. Technikum Mechaniczne dla Dorosłych
 3. Technikum Mechaniczne dla Dorosłych Zaoczne
 4. Liceum Zawodowe
 5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 6. Policealne Studium Komunikacyjne

31 VIII 1995
akty likwidacji

Kurator Oświaty likwiduje Policealne Studium Komunikacyjne oraz Technikum Mechaniczne dla Dorosłych

 

1 IX 2002

Uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 22.II.2002 przekształca się:

 1. Zasadniczą Szkołę Zawodową Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku w szkołę ponadgimnazjalną - Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2 ZSM
 2. Liceum Zawodowe ZSM w szkołę ponadgimnazjalną - V Liceum Profilowane ZSM
 3. Technikum Mechaniczne ZSM ze szkoły ponadpodstawowej o pięcioletnim cyklu kształcenia w szkołę ponadgimnazjalną o czteroletnim cyklu kształcenia

 

1 IX 2002

W skład Zespołu Szkół Mechanicznych wchodzą:

 1. Technikum Mechaniczne - 5-letnie (do 2005r.)

Klasy wygasające

 1. Technikum Mechaniczne - 4-letnie

Technik mechanik

 1. V Liceum Profilowane - 3-letnie
 • zarządzanie informacją
 • mechatronika
 1. Technikum Mechaniczne na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej - 3-letnie
 2. Technikum Mechaniczne dla Dorosłych Zaoczne - 3-letnie
 
 1. Liceum Zawodowe - 4-letnie (do 2004 r.)
Klasy wygasające:
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 - 2-letnia
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik monter maszyn i urządzeń

1 IX 2002

Wdrożenie w Technikum Mechanicznym specjalizacji: Komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania

roczny cykl kształcenia

1 IX 2003

Wdrożenie w Technikum Mechanicznym specjalizacji: Marketing samochodowy

roczny cykl kształcenia

1 IX 2004

Rozpoczęcie wdrażania zawodu:
 • Lakiernik
 • Blacharz samochodowy

3-letni cykl kształcenia

1 IX 2005

Wdrożenie w Technikum Mechanicznym specjalizacji:
 • Naprawy blacharsko-lakiernicze
 • Diagnostyka samochodowa

roczny cykl kształcenia

30 VIII 2004

Uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 5 kwietnia 2004 roku przekształca się:

 • Technikum Mechaniczne na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej 3-letnie w Technikum Uzupełniające Nr 2

 

3-letni cykl kształcenia

 • Technikum Mechaniczne dla Dorosłych Zaoczne w Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Nr 2
3-letni cykl kształcenia

1 IX 2004

Uchwałą Rady Miejskiej Białegostoku powołano w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2

 

1 IX 2005

Rozpoczęcie wdrażania zawodu: Technik Mechatronik

4-letni cykl kształcenia

1 IX 2006

Wdrożenie w Technikum Mechanicznym specjalizacji: Techniki spawalnicze

kształcenie modułowe

1 IX 2007

Wdrożenie w Technikum Mechanicznym specjalizacji: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

kształcenie modułowe

1 IX 2008

Wdrożenie w Technikum Mechanicznym w zawodzie Technik mechanik specjalizacji : mechanik samochodów ciężarowych

kształcenie modułowe

1 IX 2008

Wdrożenie w Technikum Mechanicznym w zawodzie Technik mechatronik specjalizacji: diagnosta mechatronik samochodowy operator obrabiarek CNC

kształcenie modułowe

1 II 2008

Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 został członkiem Polskiej Sieci Kształcenia Modułowego w ramach projektu " Europejskiego Banku Rozwoju Modułowych Programów i Technologii Edukacyjnych"

 

25 IV 2008

Zespół Szkół Mechanicznych- Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 w Białymstoku otrzymał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000.

 

1 IX 2008

Rozpoczęcie wdrażania zawodu: Technik pojazdów samochodowych

4-letni cykl kształcenia

8 X 2008

Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 - po osiemdziesięciu latach - powrócił do imienia pierwszego patrona - św. Józefa oraz otrzymał nowy sztandar.

 

1 II 2009

Zespół Szkół Mechanicznych otrzymał Certyfikat Jakości Lokalnej Sieci Ośrodków Kariery.

 

1 IX 2009

Wdrożenie w Technikum Mechanicznym w zawodzie Technik mechatronik specjalizacji

 • Programista urządzeń mechatronicznych.
kształcenie modułowe
19 X 2010   Zespół Szkół Mechanicznych otrzymał Honorowy Certyfikat Bezpieczeństwa "Szkoła Bezpieczna i Przyjazna Uczniom 2009/2010".  

1 IX 2010

Wdrożenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 2 nowych scpecjalizacji:

 • w zawodzie: Mechanik pojazdów samochodowych:

  - diagnostyka samochodowa
  - zespoły podwozia
  - naprawa i eksploatacja pojazdów ciężarowych

 • w zawodzie: Elektromechanik pojazdów samochodowych

  - mechanik pojazdów samochodowych
  - diagnostyka sterowania silników
  - urządzenia bezpieczeństwa i komfortu jazdy.

kształcenie modułowe

 

1 IX 2011

Wdrożenie w Technikum Mechanicznym w zawodzie Technik mechanik dwóch specjalizacji:

 

 • Metaloplastyka użytkowa 
 • Alternatywne instalacje grzewcze.
kształcenie modułowe
IX 2011 Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 otrzymał III miejsce i tytuł:"Lider Edukacji Zawodowej" w konkursie zorganizowanym przez Misterstwo Edukacji Narodowej.  

X 2011

Zespół Szkół Machanicznych CKP Nr 2 otrzymał tytuł "Szkoła Odkrywców Talentów".  

16 X 2012 

Szkoła otrzymała wyróżnienie "Szkoła tolerancji" przyznawane przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku.  

26 VI 2013

Zespół Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im Św. Józefa w Białymstoku otrzymał tytuł "Bezpiecznej Szkoły"
organizowanym przez MEN projekcie Bezpieczna Szkoła.

 

 

15 V 2013 

Ruszyła budowa  hali wielofunkcyjnej na potrzeby branży samochodowej w ramach środków z RPO
we współpracy z Organem Prowadzącym oraz Urzędem Marszałkowskim - 2012-2015-koszt 10 500 000 złotych

 

6 XII 2013

Technikum Mechaniczne i firma JR-TECH Jan Rydzewski została laureatem Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła dla rynku pracy” w branży mechanicznej za wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym - statuetka "Oskar zawodowy".

 

12 XI 2014 

uroczyste otwarcie wielofunkcyjnej hali samochodowej w Zespole  Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa
w Białymstoku. Powierzchnia użytkowa  nowoczesnej hali  1770 m2.

 

28 V 2015

Technikum Mechaniczne  w Zespole Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa  w    Białymstoku  i Firma  Inter Cars  laureatami  Ogólnopolskiego Konkursu "Szkoła dla pracodawców- pracodawcy dla szkoły" branży mechanicznej za wysoką jakość i efektywność współpracy w kształceniu zawodowym.