1. Statut Zespołu Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku

2. Plan pracy ZSM CKP Nr 2 w roku szkolnym 2016/2017

3. Regulamin Rady Pedagogicznej

4. Wewnątrzszkolny system oceniania osiągnięć dydaktycznych i zachowania uczniów 

•  Załącznik nr 1 

•  Załącznik nr 2

•  Załacznik nr 3 - Protokół  egzaminu klasyfikacyjnego

•  Załącznik nr 3a - Protokół egzaminu klasyfikacyjnego

 Załacznik nr 4 - Protokół egzaminu poprawkowego

•  Załącznik nr 5 - Protokół przebiegu sprawdzianu wiedzy  i umiejętności

 Załącznik nr 5a - Protokół - ustalenie oceny klasyfikacyjnej z zachowania

 

5. Regulamin ucznia 

6. Regulamin Samorządu Uczniowskiego

7. Program wychowawczy szkoły na lata 2014-2017

8. Szkolny program profilaktyki na lata 2014-2017

9. Kryteria oceny pracy nauczycieli oraz formy gromadzenia informacji o pracy nauczycieli

10.  Procedury postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń

       a. Uczeń pod wpływem substancji psychoaktywnej

       b. Procedura  postępowania  w  przypadku,  gdy  nauczyciel podejrzewa,

          że uczeń posiada przy sobie substancję psychoaktywną (narkotyki, dopalacze)

       c. Procedura  postępowania  w  sytuacji,  gdy  pracownik  znajduje na terenie szkoły

          substancję  psychoaktywną (narkotyki, dopalacze)

       d. Zachowania zagrażające bezpieczeństwu w szkole - przemoc rówieśnicza, zachowania agresywne

       e. Przemoc przy użyciu Internetu oraz telefonów komórkowych – cyberprzemoc

       f. Procedury postępowania nauczycieli wobec sprawcy kradzieży lub wymuszenia

       g. Wypadki, zdarzenia nagłe, ataki choroby

       h. Palenie papierosów oraz e-papierosów

       i. Opuszczanie zajęć edukacyjnych - "wagary"

       j. Niszczenie mienia cudzego i mienia szkoły 

11. Kodeks Etyki Nauczyciela ZSM CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku

12. Program wspierania uczniów ZSM CKP Nr 2 im. Św. Józefa "Pokonaj swoje słabości" na lata 2014-2017

13. Program Wspierania Talentów i Uzdolnień Uczniów ZSM CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku na lata 2015 - 2018

14. Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe ZSM CKP Nr 2

15. Szkolny zestaw programów nauczania obowiązujący w ZSM CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku

16. Procedura dopuszczania programów nauczania do użytku szkolnego w ZSM CKP Nr im. Św. Józefa w Białymstoku

17. Procedura zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego i przepisy ruchu drogowego

a) Zał. nr 1 - Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

b) Zał. nr 2 - Decyzja o zwolnieniu z zajęć wychowania fizycznego

c) Zał. nr 3 - Podanie o zwolnienie z zajęć przepisy ruchu drogowego

d) Zał. nr 4 - Decyzja o zwolnieniu z zajęć przepisy ruchu drogowego

e) Zał. nr 5 - Oświadczenie rodzica o odpowiedzialności za nieobecność ucznia

18. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku

19. Program Wewnątrzszkolnego Szkolenia Nauczycieli Zespołu Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku 

 

Dokumenty związane z organizacją wycieczek:

1. Regulamin organizacji wycieczek szkolnych, krajowych, zagranicznych, form wypoczynku w Zespole Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku.

 Zał. nr 1 - Karta wycieczki 

Zał. nr 1a - Karta wycieczki

Zał. 2- Lista uczestników

Zał. nr 3 - Oświadczenie rodzica 

 Zał. nr 4 - Regulamin dla uczniów

Zał. nr 5 - Oświadczenie uczestnika

Zał. nr 6 - Rozliczenie kosztów

Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu  grupy zorganizowanej dzieci i młodzieży

Poradnik bezpiecznego wypoczynku