Informacja dotycząca wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych :

Podstawa prawna:

  • § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624),
  • § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624)

Osoba ubiegająca się o wydanie duplikatu świadectwa, legitymacji składa w sekretariacie szkoły osobiście lub listownie następujące dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa /legitymacji/ (wzór wniosku dostępny TUTAJ);
  2. Dowód wniesienia opłaty na rachunek bankowy Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa - nr konta: 65 1240 1154 1111 0010 3578 7359 w wysokości 26 zł – za duplikat świadectwa,  9 zł za duplikat legitymacji szkolnej.
  3. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, której dotyczy wydanie duplikatu świadectwa /legitymacji – upoważnienie wystawione przez tę osobę (wzór upoważnienia dostępny TUTAJ).

Wystawiony duplikat można odebrać osobiście w godzinach od 730 do 1530 w sekretariacie Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku, ul. Broniewskiego 14, bądź zostanie przesłany na wskazany we wniosku adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.