KAPITAL_LUDZKI                               UEEFS_L-kolor

"Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

 

Projekt "NOWE UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE - NOWE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA NA RYNKU PRACY"


     Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01.09.2010 - 31.08.2013

CELE PROJEKTU:
    Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności absolwentów Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku na rynku pracy poprzez zwiększenie ich kompetencji językowych.

    Cele szczegółowe to: 
 • poszerzenie wiedzy w zakresie terminologii technicznej z języka angielskiego /niemieckiego przez uczniów ZSM
 • wdrożenie słownictwa technicznego w cyklu kształcenia z podziałem na poszczególne klasy
 • nadanie nowego wymiaru w zakresie jakości kształcenia praktycznego, dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego i unijnego rynku pracy
 • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich, rodzin patologicznych i rozbitych
 • przygotowanie młodzieży do aktywnego poszukiwania atrakcyjnej pracy
 • zwiększenie skuteczności doskonalenia umiejętności będących składowymi kompetencji kluczowych.

GRUPA DOCELOWA:
      Projekt obejmie wsparciem 808 uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych CKP Nr2 im. Św. Józefa w latach 2010-2013. W roku szkolnym 2010/2011 zajęciami pozalekcyjnymi zostali objęci:

 • z języka angielskiego - uczniowie klas I, II, III, Technikum Mechanicznego - 44 grup po śr. 14 osób
  zawód: technik mechanik (specjalizacje: techniki spawalnicze, komputerowe wspomaganie projektowania, wytwarzania, operator obrabiarek CNC, naprawy blacharsko-lakiernicze, diagnostyka samochodowa, mechanik samochodów ciężarowych),
  zawód: technik mechatronik (specjalizacje: diagnostyk mechatronik samochodowy, operator obrabiarek CNC, programista urządzeń mechatronicznych)
  zawód: technik pojazdów samochodowych

 • z języka niemieckiego - uczniowie klas I, II, III ZSZ Nr 2 - 16 grup po śr. 12 osób:
  zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, blacharz samochodowy.

  ZADANIA PROJEKTU:

  Zadanie pierwsze-  Promocja projektu
  Działania promocyjne prowadzone są przez Koordynatora Projektu i Specjalista ds. monitoringu poprzez ulotki promocyjne, teczki, stronę internetową i ogłoszenia. Wszelkie dokumenty są oznaczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektu w ramach PO KL. 

  Zadanie drugie - Rekrutacja uczestników
   Uczniowie wypełniają dokumenty rekrutacyjne i stosowne oświadczenia i skaładają u wychowawców klas.

  Zadanie trzecie - Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego 
  Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 2 h dla każdej grupy. W ciągu roku przewidzianych jest do realizacji 70 h lekcyjnych dla danej grupy. Uczniowie  wykonują ćwiczenia praktyczne bezpośrednio na stanowiskach ćwiczeniowych w pracowniach specjalistycznych CKP Nr2 w trakcie, których uczniowie stosują nabytą wiedzę teoretyczną w praktyce i nabywają nowe umiejętności i kompetencje w danej dziedzinie.

  Zadanie czwarte - Zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego
   Zajęcia pozalekcyjne odbywają się raz w tygodniu po 2 h dla każdej grupy. W ciągu roku przewidzianych jest do realizacji 70 h lekcyjnych dla danej grupy. Projektem jest objętych 16 grup po 12 uczniów z klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2. Program zajęć z języka niemieckiego obejmuje zasób słownictwa do przyswojenia zamieszczony w słowniku specjalistycznym.

   Na zajęciach dydaktycznych w ramach zadania 3 i 4 wykorzystywane są materiały dydaktyczne: 
 • słownik techniczny opracowany przez nauczycieli - zatwierdzony przez Podlaskiego Kuratora Oświaty jako innowacja pedagogiczna
 • ćwiczenia tematyczne dla danego zawodu
 • instrukcje maszyn i urządzeń w jęz. ang./niem. pozyskane z firm współpracujących z ZSM
 • oprogramowanie techniczne do realizacji ćwiczeń z użyciem technologii komputerowej
 • multimedialny zestaw niezbędny do przedstawiania prezentacji (projektor, laptop, ekran prezentacyjny).
        W zajęciach jest wykorzystywany również sprzęt z Programu Phare 2003 - urządzenia do komputerowego diagnozowania pojazdów samochodowych dla zawodów technik mechanik, elektromechanik, mechanik pojazdów samochodowych blacharz, lakiernik; program do programowania obróbki toczeniem, frezowaniem w programie EDGE CAM dla zawodu technik mechanik.  

     Część ćwiczeń przewidziana jest do realizacji we współpracy z wiodącymi firmami w branży mechanicznej i samochodowej, są to m.in. CSV, SCANIA, POZNAŃSKI AUTO, AUTO IDEA, TOP AUTO OPEL, TOYOTA,"CARCAL","AUTO SERWIS WOJCIULA","BLACHARSTWO- LAKIERNICTWO GOŁASZEWSKI", PROMOTECH, JAZON, TOOLCO, BISTAR, JR TECH, NOVOL, JMP - wózki widłowe, bezpośrednio na stanowiskach specjalistycznych w firmach.

         Zadanie piąte - Zarządzanie projektem.

REZULTATY PROJEKTU:

W odniesieniu do planowanych działań zostaną osiągnięte następujące rezultaty twarde:
 • uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych z jęz. ang. 616 uczniów Technikum Mechanicznego
 • uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych z jęz. niem. 192 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr2
 • otrzymanie przez 808 uczniów certyfikatów ISO potwierdzających udział w projekcie oraz następujące rezultaty miękkie:
  • nabycie umiejętności pracy w zespole,
  • zdobycie i poszerzenie wiedzy z terminologii technicznej w jęz. ang. i jęz. niem.,
  • ukierunkowanie uczniów na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia
  • umiejętność posługiwania się słownictwem technicznym w pracy.

     Monitoringowi będą poddani: kadra pedagogiczna, uczniowie, programy zajęć, metody i pomoce dydaktyczne. Analizie jakościowej i ilościowej zostanie poddany zebrany materiał. Raz w miesiącu zespół projektowy będzie się spotykał by rozwiązywać ew. problemy zaistniałe podczas realizacji projektu i badać jego postęp. W trakcie prowadzenia zajęć edukacyjnych uczniowie będą obserwowani i oceniani przez prowadzących. Na początku i na koniec projektu zostanie przeprowadzony egzamin sprawdzający wiadomości i umiejętności językowe. Uczniowie otrzymają oceny, które zostaną wpisane do arkusza ocen w rubryce zajęcia nadobowiązkowe - przedmiot: Język obcy zawodowy. Uczniowie otrzymają certyfikaty uczestnictwa w projekcie z informacją o nabytych umiejętnościach językowych.