Zestaw logotypow kolor

 

 

Projekt „Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
www.rpowp.wrotapodlasia.pl

Budowa hali wielofunkcyjnej dla potrzeb Zespołu Szkół Mechanicznych

Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2

 

      Dnia 29 czerwca 2011 r. Miasto Białystok podpisało umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI. Rozwój infrastruktury społecznej, Działania 6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji, projekty dotyczące infrastruktury edukacyjnej na poziomie szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego, ponadgimnazjalnego, pozostałych podmiotów tworzących system oświaty z wyłączeniem projektów infrastrukturalnych dotyczących szkolnictwa wyższego i edukacji na poziomie przedszkolnym.

      Celem projektu było stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy, a przez to podniesienie jakości kształcenia młodzieży na poziomie ponadgimnazjalnym. Cel projektu jest zgodny z celem głównym Osi priorytetowej VI RPOWP na lata 2007-1013, który określono jako podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez poprawę jakości infrastruktury społecznej.

      Przedmiotem projektu była budowa hali wielofunkcyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 w Białymstoku – stanowiącej kompleks warsztatów szkolnych wraz z pracowniami dydaktyczno – instruktażowymi, stacją kontroli pojazdów, myjnią samochodową, garażami, zapleczami socjalnymi i technicznymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zjazdami.

      Zrealizowanie projektu zapewnia odpowiedni standard infrastruktury edukacyjnej, sprzyja poprawie jakości kształcenia i wzrostowi poziomu wykształcenia mieszkańców miasta i regionu oraz poprawia dostęp do edukacji, w tym placówek służących wyrównywaniu szans głównie społeczności szkolnej, która po ukończeniu szkoły stanie się potencjalną kadrą dla powstających klastrów na terenie województwa podlaskiego.

Całkowita wartość projektu: 9 180 464,41 PLN
Wartość dofinansowanie z EFRR: 1 754 794,19 PLN

Projekt realizowano w latach 2011-2014

 

1 Plakietka informacyjna 15x65cm